محمد کعب‌عمیر

محمد کعب‌عمیر

نماینده شهر شوش ( استان خوزستان )
شاخص عملکرد: 711 ( رتبه 202 در بین نمایندگان)

جناب آقای محمد کعب‌عمیر نماینده شهر شوش ( استان خوزستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1578 مورد عملکرد جناب آقای محمد کعب‌عمیر ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 60 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 40 درصد نیز حضور نداشته‌اند. کعب‌عمیر در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 947 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 552 رای موافق، 120 رای مخالف و 39 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 236 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور محمد کعب‌عمیر در مجلس

آراء محمد کعب‌عمیر

تصویب شد اصل بند ب تبصره 9 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد اصل جزء 1 بند الف تبصره 9 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای جدی- اصلاح/حذف جزء- بند الحاقی 1 تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف جزء- بند الحاقی 2 تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف جزء- ردیف 1 بند الف تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-اصلاح کل-تبصره7-بند ب لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای طغیانی-رفع ابهام-تبصره60- بند الحاقی3 موافق
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری- اصلاح کل- تبصره6-بند الحاقی 3 موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای فرهنگی-حذف کل-تبصره6-بندالف-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور . عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای حسنوند( کمیسیون انرژی)- اصلاح جزء- بندالحاقی2 تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای مظفری- اصلاح جزء- ردیف 1 بند (پ) تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر- حذف کل- ردیف 1 بند (پ) تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد اصل بند چ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان-اصلاح کل-تبصره3-بندچ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی(کمیسیون اقتصادی)-اصلاح کل-تبصره3-بندچ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای زنگنه-حذف کل-تبصره2-بندالف-ردیف9-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی-حذف کل-تبصره2-بندالف-ردیف7 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی-حذف جزء-تبصره2-بندالف-ردیف2 ممتنع
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد-اصلاح کل-تبصره2-بندالف-ردیف1 متن:مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد .... به حساب موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء-تبصره2-بندالف-ردیف1 متن:ریال علاوه بر مانده سالهای قبل موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای فیروزی- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای گودرزوند - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای زنگنه- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهادکمیسیون اقتصادی- آقای پورابراهیمی- اصلاح کل-بند الحاقی-لایحه بودجه سال 1403کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای یوسفی- اصلاح جزء-بند (ث) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح جزء-بند (پ) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- حذف کل-بند (پ) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلخوش- اصلاح جزء-ردیف(2)بند ب تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی- آقای پور ابراهیمی- اصلاح کل- تبصره 1 بند الف-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان- حذف کل- تبصره 1 بند الف-لایحه بودجه سال 1403کل کشور مخالف
تصویب شد اصل ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت بحرین به داوری موافق
تصویب شد کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت پادشاهی بحرین به داوری موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- الحاق کل- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون در خصوص لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای آصفری- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) مادهواحده قانون بودجه 1402 کل کشور مخالف
تصویب شد رای استمزاجی درخصوص لایحه تجارت عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- ماده واحده-اصلاح جزء-لایحه الحاق یک بند به تبصره(5)ماده واحده قانون بودجه 1402 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- ماده واحده-حذف جزء-لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- ماده واحده اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بو عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- بازگشت به اصل- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 مخالف
تصویب شد تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر عدم مشارکت
تصویب نشد تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مخالف
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 4 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان-لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 3 تبصره 1جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان-لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرز عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 3 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 2 تبصره 1 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مر موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده2جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 1جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی موافق
1 2 3 ... 19

دیگر نمایندگان استان خوزستان

لینک های مرتبط