محمد آشوری‌تازیانی

محمد آشوری‌تازیانی

نماینده شهر بندرعباس ( استان هرمزگان )
شاخص عملکرد: 821 ( رتبه 188 در بین نمایندگان)

جناب آقای محمد آشوری‌تازیانی نماینده شهر بندرعباس ( استان هرمزگان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1878 مورد عملکرد جناب آقای محمد آشوری‌تازیانی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 56 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 44 درصد نیز حضور نداشته‌اند. آشوری‌تازیانی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1055 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 622 رای موافق، 134 رای مخالف و 65 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 234 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور محمد آشوری‌تازیانی در مجلس

آراء محمد آشوری‌تازیانی

تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد -اصلاح جزء- بند (ث) اصلاحی تبصره 8- لایحه بودجه 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل بند خ تبصره 7- رای دو سوم موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای رحمانی -حذف کل- بند (خ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون آموزش(آقای منادی)-اصلاح کل- بند (س) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون انرژی ( آقای حسنوند)-اصلاح جزء- بند (ذ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون آموزش ( آقای منادی)-اصلاح کل-جزء2 بند (خ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای جوکار-اصلاح جزء -بند (ث) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل تبصره 6 - رای گیری دوسوم موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای نوری قزلجه - حذف جزء- بند (ب) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد خانم پاشایی - اصلاح جزء- بند (پ) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای یوسفی- اصلاح/حذف جزء- ردیف 1 بند الف تبصره 8- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلیگانی-اصلاح جزء-تبصره 8-بند الف-ردیف6 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد تبصره 7- اصل بندهای نیاز به دوسوم رای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه ب موافق
تصویب شد تبصره 6- بندهای نیاز به دوسوم رای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی- رفع ابهام- تبصره7-بند د لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه س موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلخوش- حذف کل- تبصره7-بند ز لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای شریعتی-اصلاح کل- تبصره7-بند ج لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-حذف جزء-تبصره7-بند پ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 کل ک موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-اصلاح کل-تبصره7-بند ب لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای طغیانی-رفع ابهام-تبصره60- بند الحاقی3 موافق
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری- اصلاح کل- تبصره6-بند الحاقی 3 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - الحاق کل- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان مخالف
تصویب شد اصل ماده 1 طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان - ماده واحده مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلیگانی- اصلاح جزء- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان - ماده واحده عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای گودرزوند- اصلاح کل- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان - ماده واحده ممتنع
تصویب شد کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان عدم مشارکت
تصویب شد اصل ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت بحرین به داوری موافق
تصویب شد کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت پادشاهی بحرین به داوری ممتنع
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- الحاق کل- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور موافق
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون در خصوص لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای آصفری- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) مادهواحده قانون بودجه 1402 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) مادهواحده قانون بودجه سال 1402 کل مخالف
تصویب شد رای استمزاجی درخصوص لایحه تجارت مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای ویس کرمی- اصلاح جزء- قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء- قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ممتنع
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - اصلاح جزء- قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ممتنع
تصویب شد پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - اصلاح جزء- قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مخالف
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون درخصوص ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- اصلاح/حذف جزء- ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز موافق
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون درخصوص بندهای الف و ب ماده 4 طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز موافق
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون درخصوص ماده 3 طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی موافق
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون درخصوص ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی موافق
تصویب شد ماده 14 طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌ بها (اعاده از شورای نگهبان 2)(ارجاعی از صحن) موافق
تصویب شد رای گیری درخصوص لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور' موافق
تصویب شد ماده واحده و تبصره لایحه موافقتنامه تاسیس و فعالیت فرهنگی بین ج.ا.ا و روسیه موافق
تصویب شد کلیات لایحه موافقتنامه تاسیس و فعالیت فرهنگی بین ج.ا.ا و روسیه موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 566 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 565 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
1 2 3 ... 22

دیگر نمایندگان استان هرمزگان

لینک های مرتبط