محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی

محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی

نماینده شهر کرمان ( استان کرمان )
شاخص عملکرد: 517 ( رتبه 216 در بین نمایندگان)

جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی نماینده شهر کرمان ( استان کرمان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1888 مورد عملکرد جناب آقای محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 33 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 67 درصد نیز حضور نداشته‌اند. پورابراهیمی‌داورانی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 630 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 363 رای موافق، 126 رای مخالف و 7 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 134 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در مجلس

آراء محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی

تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 100 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ا عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 31 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ای عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 54 بند الحاقی جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - لایحه برنامه هفتم توسعه جمهور موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1403-14 موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده الحاقی2 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان- لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اس موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 118 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلام موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 88 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 67 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 67 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 61 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 57 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 51 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 48 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 47 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 46 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 40 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 39 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 31 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 17 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 11 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 10 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد -اصلاح جزء- بند (ث) اصلاحی تبصره 8- لایحه بودجه 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد اصل بند خ تبصره 7- رای دو سوم موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای رحمانی -حذف کل- بند (خ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون آموزش(آقای منادی)-اصلاح کل- بند (س) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون انرژی ( آقای حسنوند)-اصلاح جزء- بند (ذ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون آموزش ( آقای منادی)-اصلاح کل-جزء2 بند (خ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای جوکار-اصلاح جزء -بند (ث) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل تبصره 6 - رای گیری دوسوم موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای نوری قزلجه - حذف جزء- بند (ب) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد خانم پاشایی - اصلاح جزء- بند (پ) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای میرتاج الدینی- حذف/اصلاح- ردیف 4- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای زنگنه- حذف/اصلاح- ردیف 4- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای زنگنه- حذف/اصلاح- بند خ تبصره 1- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی- حذف/اصلاح- بند ت تبصره 1- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 1 تبصره 15 موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 2 تبصره 14- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 2 تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند ب تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند ب تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند الف تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل بند الف تبصره 10 موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای فرهنگی-حذف کل-تبصره6-بندالف-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور . مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای حسنوند( کمیسیون انرژی)- اصلاح جزء- بندالحاقی2 تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای مظفری- اصلاح جزء- ردیف 1 بند (پ) تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر- حذف کل- ردیف 1 بند (پ) تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی-تبصره4-بندالف لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
1 2 3 ... 13

دیگر نمایندگان استان کرمان

مصوبات مرتبط

تصویب شد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی آقای پورابراهیمی - اصلاح جزء- بند الف اصلاحی تبصره 4- لایحه بودجه سال 1403 جزئیات آرا
تصویب شد پیشنهاد آقای پورابراهیمی- حذف/اصلاح- بند ب - ردیف 6- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی- حذف/اصلاح- بند ت تبصره 1- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهادکمیسیون اقتصادی- آقای پورابراهیمی- اصلاح کل-بند الحاقی-لایحه بودجه سال 1403کل کشور جزئیات آرا
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی- آقای پور ابراهیمی- اصلاح کل- تبصره 1 بند الف-لایحه بودجه سال 1403کل کشور جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی درخصوص حذف بند ب ماده 55 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا جزئیات آرا
تصویب شد پیشنهاد آقای پورابراهیمی - ماده 27 - بند الحاقی-حذف کل- اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه هفت جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای پور ابراهیمی- حذف کل تبصره بند پ ماده 16 جزئیات آرا
تصویب شد پیشنهاد آقای پورابراهیمی(کمیسیون)- الحاق- ماده10 لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ای جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای پور ابراهیمی- ماده واحده- اصلاح کل- لایحه تشکیل وزارت بازرگانی جزئیات آرا

شرح مذاکرات مرتبط

لینک های مرتبط