مجتبی ذوالنوری

مجتبی ذوالنوری

نماینده شهر قم ( استان قم )
شاخص عملکرد: 611 ( رتبه 210 در بین نمایندگان)

جناب آقای مجتبی ذوالنوری نماینده شهر قم ( استان قم ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1826 مورد عملکرد جناب آقای مجتبی ذوالنوری ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 69 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 31 درصد نیز حضور نداشته‌اند. ذوالنوری در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1263 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 449 رای موافق، 108 رای مخالف و 51 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 655 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور مجتبی ذوالنوری در مجلس

آراء مجتبی ذوالنوری

تصویب نشد پیشنهاد آقای جوکار-ماده1- حذف جزء طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مخالف
تصویب نشد تقاضای یک فوریت لایحه استفساریه ماده (47) قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف
تصویب نشد تقاضای دوفوریت لایحه استفساریه ماده (47) قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها ممتنع
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 12 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح تامین مالی تولید و زیرساختها موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایرنه موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایرنه موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در بند پ جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان-طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرای موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (29) قا موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (29) قا موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (29) قا موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (29) قا موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (29) قا موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- اصلاح کل-طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور - ماده 1 موافق
تصویب شد اصل ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت بحرین به داوری موافق
تصویب شد کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت پادشاهی بحرین به داوری عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- الحاق کل- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون در خصوص لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای آصفری- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) مادهواحده قانون بودجه 1402 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) مادهواحده قانون بودجه سال 1402 کل ممتنع
تصویب شد رای استمزاجی درخصوص لایحه تجارت عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- ماده واحده-اصلاح جزء-لایحه الحاق یک بند به تبصره(5)ماده واحده قانون بودجه 1402 موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- ماده واحده-حذف جزء-لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- ماده واحده اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بو موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- بازگشت به اصل- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 موافق
تصویب شد گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده ممتنع
تصویب شد تقاضای یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مخالف
تصویب نشد تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مخالف
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 4 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان-لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 3 تبصره 1جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان-لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرز موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 3 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 2 تبصره 1 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مر عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده2جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 1جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی عدم مشارکت
1 2 3 ... 26

دیگر نمایندگان استان قم

مصوبات مرتبط

تصویب شد پیشنهاد آقای ذوالنوری- رفع ابهام- طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو - ماده 2 جزئیات آرا

شرح مذاکرات مرتبط

لینک های مرتبط