عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی

عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی

نماینده شهر تهران ( استان تهران )
شاخص عملکرد: 894 ( رتبه 180 در بین نمایندگان)

جناب آقای عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی نماینده شهر تهران ( استان تهران ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1878 مورد عملکرد جناب آقای عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 58 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 42 درصد نیز حضور نداشته‌اند. اکبری‌تالارپشتی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1082 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 691 رای موافق، 172 رای مخالف و 21 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 198 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی در مجلس

آراء عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی

تصویب شد اصل ماده واحده به همراه تمامی اصلاحات قرائت شده موافق
تصویب شد حذف بند ب اصلاحی تبصره 10- موافق
تصویب شد اصل بند ب اصلاحی تبصره 10- دو سوم رای موافق
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی آقای پورابراهیمی - اصلاح جزء- بند الف اصلاحی تبصره 4- لایحه بودجه سال 1403 موافق
تصویب شد اصل تبصره 2- بند ب جزء 4- دو سوم رای موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح کل- ردیف 4 بند ب اصلاحی تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای آصفری- حذف کل- ردیف 5 بند الف تبصره 14- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای اسحاقی- اصلاح جزء- بند الحاقی1 تبصره 14- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای خضریان- اصلاح جزء- بند الحاقی1 تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد اقای پژمانفر - اصلاح جزء- جزء7 بند ث تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد خانم لاجوردی- اصلاح جزء-بند پ تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند ب تبصره 10 لایحه بودجه 1403- دو سوم رای موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای حسینی- اصلاح کل-بند الحاقی3 اصلاحی تبصره 10- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای علیزاده- اصلاح کل-بند الحاقی1 اصلاحی تبصره 10- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد -اصلاح جزء- بند (ث) اصلاحی تبصره 8- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند خ تبصره 7- رای دو سوم موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای رحمانی -حذف کل- بند (خ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون آموزش(آقای منادی)-اصلاح کل- بند (س) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون انرژی ( آقای حسنوند)-اصلاح جزء- بند (ذ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون آموزش ( آقای منادی)-اصلاح کل-جزء2 بند (خ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای جوکار-اصلاح جزء -بند (ث) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل تبصره 6 - رای گیری دوسوم موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای نوری قزلجه - حذف جزء- بند (ب) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد خانم پاشایی - اصلاح جزء- بند (پ) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی- اصلاح/حذف جزء- بند الف تبصره 5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی- اصلاح/حذف جزء- بند الف تبصره 5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- اصلاح/حذف جزء- ردیف 3 بند الحاقی 3 تبصره 4- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای قادری- اصلاح/حذف جزء- ردیف 2 بند الحاقی 3 تبصره 4- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 2 تبصره 3 موافق
تصویب شد اصل بند ج تبصره 3 موافق
تصویب شد اصل بند ث تبصره 3 موافق
تصویب شد اصل بند ت تبصره 3 موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای حسینی - حذف جزء- بند الحاقی 5 تبصره 3- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای آزادی خواه- اصلاح کل - ردیف 2 بند الف تبصره 3- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای منادی- اصلاح/حذف - بند ب تبصره 3- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل جزء 9 بند ب تبصره 2 موافق
تصویب شد اصل جزء 4 بند ب تبصره 2 موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای نوری- حذف/اصلاح- بند ب - ردیف 8- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای پورابراهیمی- حذف/اصلاح- بند ب - ردیف 6- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای میرتاج الدینی- حذف/اصلاح- ردیف 4- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای زنگنه- حذف/اصلاح- ردیف 4- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای زنگنه- حذف/اصلاح- بند خ تبصره 1- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی- حذف/اصلاح- بند ت تبصره 1- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 1 تبصره 15 موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 2 تبصره 14- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 2 تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند ب تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند ب تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند الف تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند الف تبصره 10 موافق
1 2 3 ... 22

دیگر نمایندگان استان تهران

مصوبات مرتبط

تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند ب تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند الف تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور جزئیات آرا
تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف جزء- بند الحاقی 2 تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف جزء- ردیف 1 بند الف تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای اکبری درخصوص الحاق به ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا جزئیات آرا
تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری درخصوص الحاق به ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا جزئیات آرا
تصویب شد پیشنهاد آقای تالارپشتی- حذف کل- لایحه برنامه هفتم- ماده 5- بند الحاقی 1 جزئیات آرا

لینک های مرتبط