عبدالرضا مصری

عبدالرضا مصری

نماینده شهر کرمانشاه ( استان کرمانشاه )
شاخص عملکرد: ( رتبه 219 در بین نمایندگان)

جناب آقای عبدالرضا مصری نماینده شهر کرمانشاه ( استان کرمانشاه ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1532 مورد عملکرد جناب آقای عبدالرضا مصری ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 93 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 7 درصد نیز حضور نداشته‌اند. مصری در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1426 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 426 رای موافق، 192 رای مخالف و 76 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 732 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور عبدالرضا مصری در مجلس

آراء عبدالرضا مصری

تصویب شد رای گیری درخصوص لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور' موافق
تصویب شد ماده واحده و تبصره لایحه موافقتنامه تاسیس و فعالیت فرهنگی بین ج.ا.ا و روسیه موافق
تصویب شد کلیات لایحه موافقتنامه تاسیس و فعالیت فرهنگی بین ج.ا.ا و روسیه موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 566 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 565 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 564 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 563 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 562 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 561 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 560 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 559 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 558 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 557 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 556 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 555 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 554 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 553 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 552 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 551 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 550 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 549 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 548 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 547 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 546 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 545 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 544 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 543 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 542 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 541 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 540 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 539 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 538 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 537 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده536 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 535 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 534 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 533 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه تجارت کتاب چهارم عدم مشارکت
تصویب شد اصرار کمیسیون بر مصوبه خود عدم مشارکت
تصویب نشد مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان ممتنع
تصویب شد مصوبه کمیسیون جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد کلیات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی موافق
تصویب شد ماده1-تعاریف و اختصارات- بند ج ممتنع
تصویب نشد اصل گزارش کمیسیون درخصوص بند الحاقی ماده 41 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا مخالف
تصویب شد پیشنهاد حذف آقای شریعتی درخصوص بند الف ماده 31 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا موافق
تصویب نشد اصل گزارش کمیسیون درخصوص بند الف ماده 31 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا مخالف
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون درخصوص جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا عدم مشارکت
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون درخصوص بند الحاقی 1 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد بازگشت به اصل آقای حاجی دلیگانی درخصوص ماده 28 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد حذف آقای فرهنگی درخصوص بند الف و تبصره ماده 25 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا موافق
تصویب نشد اصل گزارش کمیسیون درخصوص بند الف و تبصره ماده 25 لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا ممتنع
1 2 3 ... 29

دیگر نمایندگان استان کرمانشاه

شرح مذاکرات مرتبط

لینک های مرتبط