عباس جهانگیرزاده

عباس جهانگیرزاده

نماینده شهر پارس‌آباد ( استان اردبیل )
شاخص عملکرد: 717 ( رتبه 200 در بین نمایندگان)

جناب آقای عباس جهانگیرزاده نماینده شهر پارس‌آباد ( استان اردبیل ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1888 مورد عملکرد جناب آقای عباس جهانگیرزاده ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 63 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 37 درصد نیز حضور نداشته‌اند. جهانگیرزاده در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1184 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 562 رای موافق، 145 رای مخالف و 10 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 467 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور عباس جهانگیرزاده در مجلس

آراء عباس جهانگیرزاده

تصویب شد اصل ماده واحده به همراه تمامی اصلاحات قرائت شده موافق
تصویب شد حذف بند ب اصلاحی تبصره 10- موافق
تصویب شد اصل بند ب اصلاحی تبصره 10- دو سوم رای موافق
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی آقای پورابراهیمی - اصلاح جزء- بند الف اصلاحی تبصره 4- لایحه بودجه سال 1403 موافق
تصویب شد اصل تبصره 2- بند ب جزء 4- دو سوم رای موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح کل- ردیف 4 بند ب اصلاحی تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای آصفری- حذف کل- ردیف 5 بند الف تبصره 14- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند ب تبصره 10 لایحه بودجه 1403- دو سوم رای موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای حسینی- اصلاح کل-بند الحاقی3 اصلاحی تبصره 10- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای علیزاده- اصلاح کل-بند الحاقی1 اصلاحی تبصره 10- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-حذف جزء-تبصره7-بند پ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 کل ک موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-اصلاح کل-تبصره7-بند ب لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای طغیانی-رفع ابهام-تبصره60- بند الحاقی3 موافق
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری- اصلاح کل- تبصره6-بند الحاقی 3 موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای فرهنگی-حذف کل-تبصره6-بندالف-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور . مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای حسنوند( کمیسیون انرژی)- اصلاح جزء- بندالحاقی2 تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای مظفری- اصلاح جزء- ردیف 1 بند (پ) تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر- حذف کل- ردیف 1 بند (پ) تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای زنگنه-حذف کل-تبصره2-بندالف-ردیف9-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی-حذف کل-تبصره2-بندالف-ردیف7 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی-حذف جزء-تبصره2-بندالف-ردیف2 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد-اصلاح کل-تبصره2-بندالف-ردیف1 متن:مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد .... به حساب عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء-تبصره2-بندالف-ردیف1 متن:ریال علاوه بر مانده سالهای قبل عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای فیروزی- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای گودرزوند - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای زنگنه- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب نشد پیشنهادکمیسیون اقتصادی- آقای پورابراهیمی- اصلاح کل-بند الحاقی-لایحه بودجه سال 1403کل کشور ممتنع
تصویب شد پیشنهاد آقای یوسفی- اصلاح جزء-بند (ث) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح جزء-بند (پ) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- حذف کل-بند (پ) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلخوش- اصلاح جزء-ردیف(2)بند ب تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- اصلاح جزء-ردیف(2)بند ب تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی- آقای پور ابراهیمی- اصلاح کل- تبصره 1 بند الف-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان- حذف کل- تبصره 1 بند الف-لایحه بودجه سال 1403کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- اصلاح کل-طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور - ماده 1 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - الحاق کل- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان عدم مشارکت
تصویب شد اصل ماده 1 طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان - ماده واحده عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلیگانی- اصلاح جزء- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان - ماده واحده عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای گودرزوند- اصلاح کل- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان - ماده واحده عدم مشارکت
تصویب شد کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان عدم مشارکت
تصویب شد اصل ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت بحرین به داوری موافق
تصویب شد کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت پادشاهی بحرین به داوری موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- الحاق کل- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون در خصوص لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور ممتنع
تصویب نشد پیشنهاد آقای آصفری- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) مادهواحده قانون بودجه 1402 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) مادهواحده قانون بودجه سال 1402 کل مخالف
تصویب شد رای استمزاجی درخصوص لایحه تجارت موافق
1 2 3 ... 24

دیگر نمایندگان استان اردبیل

لینک های مرتبط