سیدکاظم موسوی

سیدکاظم موسوی

نماینده شهر اردبیل ( استان اردبیل )
شاخص عملکرد: 562 ( رتبه 214 در بین نمایندگان)

جناب آقای سیدکاظم موسوی نماینده شهر اردبیل ( استان اردبیل ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1888 مورد عملکرد جناب آقای سیدکاظم موسوی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 52 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 48 درصد نیز حضور نداشته‌اند. موسوی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 979 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 424 رای موافق، 125 رای مخالف و 13 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 417 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور سیدکاظم موسوی در مجلس

آراء سیدکاظم موسوی

تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی- رفع ابهام- تبصره7-بند د لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه س عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلخوش- حذف کل- تبصره7-بند ز لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای شریعتی-اصلاح کل- تبصره7-بند ج لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-حذف جزء-تبصره7-بند پ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 کل ک موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-اصلاح کل-تبصره7-بند ب لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای طغیانی-رفع ابهام-تبصره60- بند الحاقی3 عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری- اصلاح کل- تبصره6-بند الحاقی 3 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی-تبصره4-بندالف لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد اصل بند چ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان-اصلاح کل-تبصره3-بندچ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی(کمیسیون اقتصادی)-اصلاح کل-تبصره3-بندچ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء-تبصره2-بندالف-ردیف1 متن:ریال علاوه بر مانده سالهای قبل موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای فیروزی- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای گودرزوند - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای زنگنه- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب نشد پیشنهادکمیسیون اقتصادی- آقای پورابراهیمی- اصلاح کل-بند الحاقی-لایحه بودجه سال 1403کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای یوسفی- اصلاح جزء-بند (ث) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح جزء-بند (پ) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- حذف کل-بند (پ) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد اصل ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت بحرین به داوری موافق
تصویب شد کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ج.ا.ا و دولت پادشاهی بحرین به داوری موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- الحاق کل- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون در خصوص لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای آصفری- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) مادهواحده قانون بودجه 1402 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) مادهواحده قانون بودجه سال 1402 کل مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- ماده واحده-اصلاح جزء-لایحه الحاق یک بند به تبصره(5)ماده واحده قانون بودجه 1402 مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- ماده واحده-حذف جزء-لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- ماده واحده اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بو مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- بازگشت به اصل- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 مخالف
تصویب شد گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) ماده واحده موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 4 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان-لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 3 تبصره 1جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان-لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرز عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 3 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 2 تبصره 1 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مر عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده2جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 1جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 1 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای ویس کرمی- اصلاح جزء- قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء- قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - اصلاح جزء- قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - اصلاح جزء- قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موافق
تصویب شد اصل گزارش کمیسیون درخصوص ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- اصلاح/حذف جزء- ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- اصلاح جزء ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و عدم مشارکت
تصویب شد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ماده 1 قانون موافق
تصویب شد ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- اصلاح/حذف جزء-ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت مخالف
تصویب شد کلیات لایحه ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری عدم مشارکت
1 2 3 ... 20

دیگر نمایندگان استان اردبیل

لینک های مرتبط