سهراب گیلانی

سهراب گیلانی

نماینده شهر شوشتر ( استان خوزستان )
شاخص عملکرد: 1224 ( رتبه 118 در بین نمایندگان)

جناب آقای سهراب گیلانی نماینده شهر شوشتر ( استان خوزستان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 2046 مورد عملکرد جناب آقای سهراب گیلانی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 65 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 35 درصد نیز حضور نداشته‌اند. گیلانی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1330 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 976 رای موافق، 241 رای مخالف و 7 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 106 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور سهراب گیلانی در مجلس

آراء سهراب گیلانی

تصویب نشد پیشنهاد آقای نوری قزلجه - حذف جزء- بند (ب) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد خانم پاشایی - اصلاح جزء- بند (پ) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل جزء 9 بند ب تبصره 2 موافق
تصویب شد اصل جزء 4 بند ب تبصره 2 مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای نوری- حذف/اصلاح- بند ب - ردیف 8- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای پورابراهیمی- حذف/اصلاح- بند ب - ردیف 6- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای میرتاج الدینی- حذف/اصلاح- ردیف 4- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای زنگنه- حذف/اصلاح- ردیف 4- تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای زنگنه- حذف/اصلاح- بند خ تبصره 1- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی- حذف/اصلاح- بند ت تبصره 1- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل بند الحاقی 1 تبصره 15 عدم مشارکت
تصویب شد اصل بند الحاقی 2 تبصره 14- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 2 تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند ب تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند ب تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند الف تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل بند الف تبصره 10 موافق
تصویب شد اصل بند ب تبصره 9 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل جزء 1 بند الف تبصره 9 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای جدی- اصلاح/حذف جزء- بند الحاقی 1 تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف جزء- بند الحاقی 2 تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف جزء- ردیف 1 بند الف تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل جزء 6 بند الف تبصره 8 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل جزء 3 بند الف تبصره 8 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای حسنوند-اصلاح/حذف کل- بند ت تبصره 8- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای حسنوند-اصلاح/حذف کل- بند پ تبصره 8- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی-اصلاح/حذف کل- ردیف 6 بند الف تبصره 8- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی-اصلاح/حذف کل- ردیف 3 بند الف تبصره 8- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای یوسفی- اصلاح/حذف جزء- ردیف 1 بند الف تبصره 8- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد تبصره 7- اصل بندهای نیاز به دوسوم رای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه ب موافق
تصویب شد تبصره 6- بندهای نیاز به دوسوم رای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی- رفع ابهام- تبصره7-بند د لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه س مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلخوش- حذف کل- تبصره7-بند ز لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای شریعتی-اصلاح کل- تبصره7-بند ج لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-حذف جزء-تبصره7-بند پ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 کل ک موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-اصلاح کل-تبصره7-بند ب لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای طغیانی-رفع ابهام-تبصره60- بند الحاقی3 مخالف
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری- اصلاح کل- تبصره6-بند الحاقی 3 موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی(کمیسیون اقتصادی)-اصلاح کل-تبصره3-بندچ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای زنگنه-حذف کل-تبصره2-بندالف-ردیف9-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی-حذف کل-تبصره2-بندالف-ردیف7 موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی-حذف جزء-تبصره2-بندالف-ردیف2 مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد-اصلاح کل-تبصره2-بندالف-ردیف1 متن:مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد .... به حساب مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء-تبصره2-بندالف-ردیف1 متن:ریال علاوه بر مانده سالهای قبل موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای فیروزی- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 ممتنع
تصویب نشد پیشنهاد آقای گودرزوند - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای زنگنه- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب نشد پیشنهادکمیسیون اقتصادی- آقای پورابراهیمی- اصلاح کل-بند الحاقی-لایحه بودجه سال 1403کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای یوسفی- اصلاح جزء-بند (ث) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
1 2 3 ... 27

دیگر نمایندگان استان خوزستان

لینک های مرتبط