جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی

جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی

نماینده شهر رشت ( استان گیلان )
شاخص عملکرد: 964 ( رتبه 170 در بین نمایندگان)

جناب آقای جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی نماینده شهر رشت ( استان گیلان ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 2046 مورد عملکرد جناب آقای جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 61 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 39 درصد نیز حضور نداشته‌اند. کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1254 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 701 رای موافق، 218 رای مخالف و 18 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 317 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی در مجلس

آراء جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی

تصویب شد مصوبه کمیسیون در بند پ ماده 57 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در تبصره ماده 45 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در جزء 2 بند پ ماده 44 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان ممتنع
تصویب شد مصوبه کمیسیون در بند ب و بند الحاقی ماده 43 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در جدول 9 و 10 ماده 42 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در تبصره 1 ماده 41 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در بند الحاقی 1 ماده 40 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در بند ب ماده 33 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد مصوبه کمیسیون در بند پ ماده 31 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد مصوبه کمیسیون در جزء 1 بند الحاقی 2 ماده 29 جهت تامین ایراد شورای محترم نگهبان موافق
تصویب شد ماده 24 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافق
تصویب شد ماده 20 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد ماده 19 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد ماده 16 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد ماده 15 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد ماده 13 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد ماده 10 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد ماده 9 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد ماده 8 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافق
تصویب شد ماده 7 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد ماده 6 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان عدم مشارکت
تصویب شد ماده 5 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافق
تصویب شد بند ت ، ج و ح ماده 4 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای عدم مشارکت
تصویب شد بند الف و ب ماده 3 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگ عدم مشارکت
تصویب شد تبصره ماده 2 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافق
تصویب شد بند پ ماده 1 گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافق
تصویب شد اصل ماده واحده به همراه تمامی اصلاحات قرائت شده مخالف
تصویب شد حذف بند ب اصلاحی تبصره 10- ممتنع
تصویب شد اصل بند ب اصلاحی تبصره 10- دو سوم رای مخالف
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی آقای پورابراهیمی - اصلاح جزء- بند الف اصلاحی تبصره 4- لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب شد اصل تبصره 2- بند ب جزء 4- دو سوم رای موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح کل- ردیف 4 بند ب اصلاحی تبصره 2- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای آصفری- حذف کل- ردیف 5 بند الف تبصره 14- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای اسحاقی- اصلاح جزء- بند الحاقی1 تبصره 14- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای خضریان- اصلاح جزء- بند الحاقی1 تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد اقای پژمانفر - اصلاح جزء- جزء7 بند ث تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد خانم لاجوردی- اصلاح جزء-بند پ تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند ب تبصره 10 لایحه بودجه 1403- دو سوم رای عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای حسینی- اصلاح کل-بند الحاقی3 اصلاحی تبصره 10- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای علیزاده- اصلاح کل-بند الحاقی1 اصلاحی تبصره 10- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد -اصلاح جزء- بند (ث) اصلاحی تبصره 8- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند خ تبصره 7- رای دو سوم مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای رحمانی -حذف کل- بند (خ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون آموزش(آقای منادی)-اصلاح کل- بند (س) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور ممتنع
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون انرژی ( آقای حسنوند)-اصلاح جزء- بند (ذ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد کمیسیون آموزش ( آقای منادی)-اصلاح کل-جزء2 بند (خ) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای جوکار-اصلاح جزء -بند (ث) تبصره 7- لایحه بودجه 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد اصل تبصره 6 - رای گیری دوسوم موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای نوری قزلجه - حذف جزء- بند (ب) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد خانم پاشایی - اصلاح جزء- بند (پ) تبصره5- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
1 2 3 ... 26

دیگر نمایندگان استان گیلان

مصوبات مرتبط

تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد -اصلاح جزء- بند (ث) اصلاحی تبصره 8- لایحه بودجه 1403 کل کشور جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد-اصلاح کل-تبصره2-بندالف-ردیف1 متن:مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد .... به حساب جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- اصلاح جزء- لایحه الحاق یک بند به تبصره (5) قانون بودجه 1402 کل کشور جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- اصلاح/حذف جزء- ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز جزئیات آرا
تصویب شد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- رفع ابهام با اصلاح متن-ماده الحاقی 18 جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد درخصوص بند ج ماده 106 (بازگشت به لایحه) لایحه برنامه هفتم توسعه ج.ا.ا جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد-اصلاح کل-ماده10-بندپ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- ماده4- تبصره- متن: پنج جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- ماده2- ب- حذف جزء جزئیات آرا
تصویب نشد پیشنهاد آقای کوچکی نژاد- ماده 2 بند الف- حذف کل- طرح تامین مالی تولید و زیرساختها جزئیات آرا

شرح مذاکرات مرتبط

لینک های مرتبط