بهزاد علیزاده

بهزاد علیزاده

نماینده شهر دهلران ( استان ایلام )
شاخص عملکرد: 914 ( رتبه 176 در بین نمایندگان)

جناب آقای بهزاد علیزاده نماینده شهر دهلران ( استان ایلام ) در مجلس شورای اسلامی هستند. طبق آمار موجود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در 1826 مورد عملکرد جناب آقای بهزاد علیزاده ثبت شده است؛ که بر همین اساس ایشان در 65 درصد جلسات حاضر بوده‌اند و در 35 درصد نیز حضور نداشته‌اند. علیزاده در مدت حضور خود در مجلس شورای اسلامی، در 1193 مورد رای گیری مشارکت کرده است، که از این تعداد 675 رای موافق، 190 رای مخالف و 49 رای نیز ممتنع بوده‌اند. ایشان در 279 مورد نیز، علی‌رغم حضور در مجلس، عدم مشارکت داشته‌اند.

میزان مشارکت و درصد حضور بهزاد علیزاده در مجلس

آراء بهزاد علیزاده

تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی- حذف/اصلاح- بند ت تبصره 1- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد اصل بند الحاقی 1 تبصره 15 موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 2 تبصره 14- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند الحاقی 2 تبصره 13- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند ب تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند ب تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف - بند الف تبصره 11- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور ممتنع
تصویب شد اصل بند الف تبصره 10 عدم مشارکت
تصویب شد اصل بند ب تبصره 9 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل جزء 1 بند الف تبصره 9 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب شد پیشنهاد آقای جدی- اصلاح/حذف جزء- بند الحاقی 1 تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای اکبری- اصلاح/حذف جزء- بند الحاقی 2 تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی-اصلاح/حذف کل- ردیف 6 بند الف تبصره 8- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی-اصلاح/حذف کل- ردیف 3 بند الف تبصره 8- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای یوسفی- اصلاح/حذف جزء- ردیف 1 بند الف تبصره 8- لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلیگانی-اصلاح جزء-تبصره 8-بند الف-ردیف6 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد تبصره 7- اصل بندهای نیاز به دوسوم رای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه ب موافق
تصویب شد تبصره 6- بندهای نیاز به دوسوم رای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی- رفع ابهام- تبصره7-بند د لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه س عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلخوش- حذف کل- تبصره7-بند ز لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای شریعتی-اصلاح کل- تبصره7-بند ج لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-حذف جزء-تبصره7-بند پ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور لایحه بودجه سال 1403 کل ک موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای عباسی-اصلاح کل-تبصره7-بند ب لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای طغیانی-رفع ابهام-تبصره60- بند الحاقی3 موافق
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری- اصلاح کل- تبصره6-بند الحاقی 3 موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای فرهنگی-حذف کل-تبصره6-بندالف-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور . موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای حسنوند( کمیسیون انرژی)- اصلاح جزء- بندالحاقی2 تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای مظفری- اصلاح جزء- ردیف 1 بند (پ) تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر- حذف کل- ردیف 1 بند (پ) تبصره 4-لایحه بودجه سال 1403 کل کشور عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای شریعتی-تبصره4-بندالف لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب شد اصل بند چ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان-اصلاح کل-تبصره3-بندچ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای پورابراهیمی(کمیسیون اقتصادی)-اصلاح کل-تبصره3-بندچ لایحه بودجه سال 1403 کل کشور ممتنع
تصویب شد پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء-تبصره2-بندالف-ردیف1 متن:ریال علاوه بر مانده سالهای قبل عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای فیروزی- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای گودرزوند - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای زنگنه- اصلاح جزء-تبصره1- بندخ -لایحه بودجه سال 1403 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهادکمیسیون اقتصادی- آقای پورابراهیمی- اصلاح کل-بند الحاقی-لایحه بودجه سال 1403کل کشور مخالف
تصویب شد پیشنهاد آقای یوسفی- اصلاح جزء-بند (ث) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد آقای نوری قزلجه- اصلاح جزء-بند (پ) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای سلیمی- حذف کل-بند (پ) تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای دلخوش- اصلاح جزء-ردیف(2)بند ب تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای پژمانفر- اصلاح جزء-ردیف(2)بند ب تبصره 1-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب شد پیشنهاد کمیسیون اقتصادی- آقای پور ابراهیمی- اصلاح کل- تبصره 1 بند الف-لایحه بودجه سال 1403کل کشور موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان- حذف کل- تبصره 1 بند الف-لایحه بودجه سال 1403کل کشور مخالف
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی- اصلاح کل-طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور - ماده 1 عدم مشارکت
تصویب نشد پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - الحاق کل- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان مخالف
تصویب شد اصل ماده 1 طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان موافق
تصویب نشد پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء- طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تکالیف مودیان - ماده واحده ممتنع
1 2 3 ... 24

دیگر نمایندگان استان ایلام

لینک های مرتبط