جلسه علنی سه شنبه 2 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

گزارش اصلاحی کمیسیون اقتصادی در تامین نظر شورای نگهبان (اعاده - 1) در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (اصلاحیه کمیسیون به تصویب رسید)

ایراد شورای نگهبان مصوبه اصلاحی کمیسیون
1-در بند (الف)، منظور از «شرایط معین و موارد مشمول ممنوعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. بند (الف) به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- محدودیت موضوع بند (ب) ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود. مادام که نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر، در قوانین بعدی قید نشود، معتبر است.
2- در بند (ج)، اطلاق اولویت پرداخت تسهیلات موضوع این قانون نسبت به سایر تکالیف قانونی، در موارد تزاحم با امور اهم لازم الرعایه، خلاف شرع شناخته شد. در بند (ج) بعد از عبارت «این قانون را» عبارت «با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیات وزیران،» اضافه و عبارت « یا تنها یک فقره سفته» حذف می شود.

موارد مشابه