جلسه علنی دوشنبه 2 مرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی از سوال مجتبی محفوظی نماینده آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( 228 نماینده حاضر در صحن با 133 راى موافق، 75 راى مخالف و 5 راى ممتنع از پاسخ وزیر قانع شدند)

سخنگوى کمیسیون اقتصادى مجلس، خلاصه سوال نماینده آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به این گونه مطرح کرد :«علت بی برنامگی در شرکت هاى شستا و تاپیکو چیست؟»

آقاى مرتضوى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دو نوبت توضیحاتی در پاسخ به سوال مذکور ارائه کرد. ایشان با اشاره به کلی بودن سوال، در توضیحات خود به به رشد 91 درصدى سود شرکت تاپیکو و 62 درصدى سود شرکت شستا اشاره کرد.

وزیر تعاون در ادامه جایگاه شستا در اقتصاد ملی کشور را یک درصد و داراى سهم هفت درصدى از بازار سهام کشور اعلام کرد. ایشان راهبردهاى برنامه تحولی از جمله : راهبرد حرکت از بنگاهدارى به سمت سرمایه دارى؛ راهبرد صیانت از ثروت ذینفعان با بعد سرمایه گذارى  و رشد اقتصادى؛ راهبرد بهره مندى از فرصت هاى بهینه بین المللی؛ راهبرد نوآورى، چابک سازى و مولدسازى دارایی ها؛ راهبرد شفافیت و مبارزه با فساد و راهبرد توانمندسازى نیروى انسانی مبتنی بر تعهد و تخصص و راهبرد مدیریت یکپارچه برشمرد و گزارشی از میزان کمی دستاوردها و تحقق برخی از راهبردها را گزارش  کرد.
 
آقاى مرتضوى درخصوص اقداماتی که در مدت حضور خود در وزارتخانه  به انجام رسانده افزود: توفیق داشتم 16 واحد تعطیل شده و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانم و برنامه هایی چون: تقدیم سند تحول و استراتژى یک، دو و پنجساله به همراه سند اصلاح سرمایه گذارى و آغاز عملیات اجرایی پروژه هاى متعدد و فعال شدن پروژه هاى پتروشیمی لز جمله سرفصل هاى برنامه اجرایی خود مطرح کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سوال کلی پیرامون بی برنامگی مطرح شده است اما گفته نشده که در کجا و به چه دلیل بی برنامگی وجود دارد، بی برنامگی زمانی است که گفته باشیم چه میزان قرار است تولید و سود داشته باشیم اما تحقق پیدا نکرده باشد. اما مجموعه اى که داراى برنامه هاى یک ساله، دو ساله و پنج ساله بوده و روند رشد را طی کرده نباید متهم به بی برنامگی شود. زمان بررسی صلاحیت و راى اعتماد به ایشان، اشاره کرد و ایشان در پایان به دغدغه هاى مطروحه توسط نمایندگان در اقدامات انجام شده درخصوص واریز 12 هزار میلیون تومان کسورات بازنشستگان، تسویه بدهی بانک رفاه، تامین آنتی بیوتیک و سرم مورد نیاز کشور و افزایش تولید آنها در داخل را یادآورى کرد.

مجتبی محفوظی نماینده آبادان در تشریح سوال خود ابتدا فرمایش امامین انقلاب یادآورى کرد که «مجلس مکلف است دولت ها را به راه راست بیاورد» و خطاب به رییس مجلس گفت: من مظلومانه سوالم را به صحن مجلس رساندم و از روزى که سوال در دستور کار قرار گرفته تحت انواع فشارها براى پس گرفتن آن بودم و تهدید شدم به این که اگر سوال را پس نگیرم به ضررم تمام خواهد شد.

ایشان در ادامه خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آیا آمارهایی که مطرح کردید، داراى سند و مدرک است؟ وضعیت شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعی و شرکت هاى تابعه بغرنج و مجموعه حوزه داروسازى، کشت، دامپرورى، پتروشیمی ، عمرانی ، شرکت مس ،سلامت و پاسارگاد هم چنین وضعیتی دارند.

ایشان با طرح این سوال که آیا نظارتی بر وضعیت مالی و اقتصادى سازمان تامین اجتماعی وجود دارد؟ درگام اول بهتر بود که آقاى مرتضوى مدیران خود را هماهنگ می کرد. وقتی این کار صورت نمی گیرد ما از وزیر سوال می کنیم و افزود: مدیریت مالی و سرمایه گذارى شرکت، فرآیند خرید و فروش داخلی و خارجی، نحوه مدیریت دارایی ها و اجاره آنها، اخذ تسهیلات و پرداخت شرکت هاى تابعه و همچنین تضامین بازپرداخت و انجام حواله هاى ارزى، بررسی نحوه انتصابات و ترکیب اعضاى هیات مدیره در برخی شرکت ها، نحوه بکارگیرى مشاوران، عضویت اعضاى هیات مدیره ها به صورت همزمان در شرکت هاى مختلف، بررسی حقوق و مزایاى معاونان و تخلفات همه به نظارت نیاز دارد.

محفوظی ادامه داد: مدیرت بخش حقوقی همچون تعداد دعاوى حقوقی به بررسی نیاز دارد، نحوه تناسب اعضاى هیات مدیره در برخی شرکت ها فاجعه است، این افراد هیچگونه تناسبی با فعالیت شرکت ها ندارند و برخی افراد همزمان در چند شرکت عضو هیات مدیره هستند.

موارد مشابه