جلسه علنی دوشنبه 26 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تامین نظر شورای نگهبان (اعاده-3 ) در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (نمایندگان با مصوبه کمیسیون مبنی بر ماده 53 طرح مذکور موافقت نکردند و به کمیسیون ارجاع شد)

مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تامین نظر شوراى نگهبان نسبت به رفع ایراد وارده بر تناسبی برگزار شدن انتخابات در حوزه انتخابیه تهران و شمیرانات طرح مذکور، حذف ماده (35) را تصویب کرده بود که با 91 راى موافق و 38 راى مخالف نمایندگان حاضر در صحن به تصویب نرسید و مجدد به کمیسیون ارجاع شد.

موارد مشابه