جلسه علنی سه شنبه 6 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها برای رفع ایراد شورای نگهبان (اعاده- 2) در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (گزارش اصلاحی کمیسیون درخصوص ماده 2 مصوبه کمیسیون (ماده 4 قانون) به تصویب نرسید و به جای آن اصلاحیه پیشنهادی آقای امیرآبادی نماینده قم مطرح و تصویب شد، سایر اصلاحات کمیسیون درخصوص مورد ایراد شورای نگهبان به تصویب رسید).

پس از قرائت اصلاحیه کمیسیون بر ایرادى که شوراى نگهبان درخصوص ماده 1 گزارش کمیسیون (ماده 4 قانون) و عدم تصویب آن ، دکتر قالیباف رییس مجلس اعلام نمود که موضوع مجدد به کمیسیون ارجاع داده می شود.

حجت الاسلام سلیمی نماینده محلات در تذکرى باستناد ماده 199 قانون آیین نامه داخلی مجلس و دو هفته زمانی که طرح مجدد آن در صحن علنی به تاخیر خواهد افتاد، به ساز وکار ماده 991 آیین نامه داخلی مجلس درخصوص بررسی پیشنهادهاى نمایندگان در صحن علنی اشاره کرد و درخواست تجدید نظر در تصمیم اعلام شده ( ارجاع مجدد مصوبه اصلاحی) به کمیسیون را نمود.

ایراد شورای نگهبان مصوبه اصلاحی کمیسیون
در ماده 1، موضوع اصلاح ماده 4 قانون، تبصره 1 الحاقی، با توجه به روشن نبودن تکلیف داوطلبان در اجراى ماده 29 قانون »استعفا از سمتها و مشاغل مذکور« در بازه زمانی تعیین شده (حداکثر چهارماه)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بند (الف) ماده واحده عبارت «مادام که نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر، در قوانین بعدى قید نشود، معتبر است.» حذف می شود. (تصویب نشد)
اصلاحیه پیشنهادى نمایندگان:
تبصره  1-  چنانچه  تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت  کشور  مکلف  است، حداکثر ظرف چهارماه پس از تاریخ اعلامی آن توسط مجلس شوراى اسلامی با هماهنگی شوراى  نگهبان، انتخابات میان دوره اى را در حوزه یا حوزه هاى مربوط برگزار نماید. در اجراى این تبصره تمامی مواعد زمانی فرآیند انتخابات به نصف کاهش مییابد. در این شرایط مدت زمان استعفاى داوطلبان مشمول ماده 92 قانون، سه ماه دوماه قبل از روز برگزارى انتخابات می باشد.
بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزارى  انتخابات، فهرست مشاغل همتراز توسط وزارت کشور به آگاهی عموم خواهد رسید. (پیشنهاد اصلاحی امیرآبادی که به تصویب رسید/ دولت: موافق؛ کمیسیون: موافق)
تذکر شوراى نگهبان:
1_ در ماده 11 ،موضوع الحاق ماده 17 مکرر به قانون، در تبصره عبارت «یک تا سه دوره انتخابات»  به عبارت «یک تاسه دوره از هرکدام از انتخاباتهاى مندرج در اصل ششم قانون اساسی» اصلاح شود.
در ماده (17 مکرر) الحاقی موضوع ماده (11) مصوبه، عبارت «یک تا سه دوره از برگزارى هرکدام از انتخابات هاى مندرج در اصل ششم قانون اساسی» جایگزین عبارت «یک تا سه دوره انتخابات» شد.

در ماده 12 ،موضوع اصالح ماده 29 قانون؛
در تبصره 1 ،از آنجا که روشن نیست سازمان امور ادارى و استخدامی کشور، بر اساس مجموع معیارهاى مذکور، اقدام به تشخیص همترازى خواهد نمود و یا سازمان میتواند بر اساس هریک از معیارها اقدام کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین با توجه به تمثیلی بودن معیارها، سایر معیارهاى مورد استناد داراى  ابهام می باشند. پس از رفع ابهام اظهارنظر می گردد.

علیرغم اصلاح به عملآمده، ابهام مذکور در بند 3-6 -نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. (3-6-در بند «و» مقصود از عبارت هاى «مجموعه ها و نهادها» و «مجموعه تحت مدیریت» ابهام دارد.)

ماده (29) اصلاحی قانون، موضوع ماده (12) مصوبه به شرح زیر اصلاح می شود:
در تبصره (1) عبارت «مجموع معیارهاى» جایگزین عبارت «معیارهایی نظیر» شد.
در تبصره (7) الحاقی موضوع بند «و» ماده 12 مصوبه، عبارت «مجموعه ها و» بعد از عبارت «همچنین» حذف شد و عبارت «منظور از تابعه و وابسته به دولت» جایگزین عبارت «منظور از تابعه، مجموعه ها و نهادهاى تحت مدیریت و منظور از وابسته به دولت» شد.

تذکر شوراى نگهبان:
در ماده 14 ،موضوع اصلاح ماده 31 قانون، در جز 8 ،عبارت «به گونه اى که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه هاى مذکور در آن حضور داشته باشد» با توجه به افزایش حوزه هاى ذکر شده، اصلاح گردد.

در جزء 8، عبارت «فرهنگی- اجتماعی، علمی» جایگزین عبارت «فرهنگی، علمی، اجتماعی» شد.
تذکر شوراى نگهبان:
در ماده 15 ،موضوع الحاق ماده 31 مکرر 1 به قانون، در تبصره 2 ،عبارت «باقیماند» حذف و جمله اصلاح شود.
در تبصره (2) ماده (31 مکرر1) الحاقی به قانون موضوع ماده (15) مصوبه، عبارت «سایر معتمدان» جایگزین عبارت «باقیمانده از بیست نفر معتمد» شد.
ابهام ماده 16 مصوبه همچنان باقی است. بنابراین با جز 3 بند 9 سیاست هاى کلی نظام قانونگذارى مبنی بر شفافیت و عدم ابهام طرح ها و لوایح قانونی مغایر است. تبصره ماده (31 مکرر 2) الحاقی به قانون موضوع ماده (16) مصوبه، حذف شد.
تذکر شوراى نگهبان:
در ماده 28، موضوع اصلاح ماده 52 قانون، بعد از عبارت «نظر خود را» عبارت «به همراه مستندات» اضافه شود.
در ماده (52) اصلاحی قانون، موضوع ماده 28 مصوبه، عبارت «به همراه مستندات» بعد از عبارت «نظر خود را» اضافه شد.
ماده 30، موضوع الحاق ماده 52 مکرر 2 به قانون، تبصره 5 از این جهت که آیا شامل اخبار خلاف واقع نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. در تبصره (5) ماده (52 مکرر 2) الحاقی، موضوع ماده (30) مصوبه، عبارت «یا اخبار خلاف واقع» بعد از عبارت «اسناد مذکور» اضافه شد.
تذکر شوراى نگهبان:
در ماده 32، موضوع اصلاح ماده 55 قانون، در تبصره 5، عبارت «و احزاب» حذف شود.
در تبصره 5 ماده 55 اصالحی قانون موضوع ماده 32 مصوبه، عبارت «و احزاب» حذف شد.

تذکر شوراى نگهبان:
در ماده 36، موضوع اصلاح ماده 58 قانون، عبارت «تخریب و توهین» به عبارت «تخریب و تهدید» در تبصره واژه «اشخاص» به «شخصیت اشخاص» اصلاح گردد و واژه «تهدید» از تبصره حذف شود.

در ماده (58) اصلاحی قانون، موضوع ماده (36) مصوبه، عبارت «تخریب و تهدید» جایگزین عبارت «تخریب و توهین» شد. همچنین در تبصره، عبارت «شخصیت اشخاص» جایگزین واژه «اشخاص» گردید و واژه «،تهدید» از تبصره حذف شد.
تذکر شوراى نگهبان:
در ماده 43، موضوع اصلاح ماده 64 قانون، در تبصره 4 الحاقی، عبارت «نقدهاى خالی از توهین» به عبارت «نقدهاى بدون توهین» اصلاح شود.
در تبصره 4 الحاقی به ماده (64) قانون، موضوع ماده (43) مصوبه، عبارت «نقدهاى بدون توهین» جایگزین عبارت «نقدهاى خالی از توهین» شد.
تذکر شوراى نگهبان:
در ماده 44، موضوع اصلاح ماده 65 مکرر قانون، در بند 3 واژه «توهین» به «تهدى» اصلاح گردد و تبصره 1 الحاقی، از لحاظ نگارشی بازنویسی گردد.
در بند (3) ماده 65 مکرر اصلاحی قانون، موضوع ماده 44 مصوبه، واژه  «تهدید» جایگزین واژه «توهین» شد همچنین در تبصره 1 الحاقی، عبارت «مستوجب» جایگزین عبارت «دربردارنده ارتکاب» شد.
ایراد هیات عالی نظارت:
مغایرت ماده 53 مصوبه با بندهاى 1، 10 و 15 سیاست هاى کلی انتخابات و نیز اجزاء 3 و 10 بند 9 سیاست هاى کلی نظام قانونگذارى همچنان باقی است.
در ماده (96) الحاقی موضوع ماده (53) مصوبه، کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد.
در ماده 57، در بند (ک)، موضوع الحاق ماده 100 به قانون، منظور از عبارت «مواد مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در ماده (100) الحاقی، موضوع بند «ک» ماده (57) مصوبه، عبارت «مندرج در این مصوبه» جایگزین عبارت «مذکور» شد.

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه