جلسه علنی سه شنبه 6 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون اقتصادی برای رفع ایراد شورای نگهبان (اعاده- 2) در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (اصلاحیه کمیسیون به تصویب رسید)

ایراد شورای نگهبان مصوبه اصلاحی کمیسیون
1- در بند (الف)، عدم نسخ و یا اصالح قانون در مواردى که قانون بعدى، ظهور در نسخ یا اصالح قانون پیشین دارد، مغایر اصل 71 قانون اساسی شناخته شد. در بند (الف) ماده واحده عبارت «مادام که نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر، در قوانین بعدى قید نشود، معتبر است.» حذف می شود.

موارد مشابه