جلسه علنی دوشنبه 26 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم (58) قانون اساسی ( پس از توضیح نماینده متقاضیان و اظهارات دو نماینده مخالف و موافق؛ نمایندگان با 79 راى موافق و 011 راى مخالف و 5 راى ممتنع از 491 راى ماخوذه با بررسی طرح مذکور مطابق اصل 85 قانون اساسی مخالفت کردند)

در بررسی دستورکار مذکور، ابتدا آقاى ابوترابی نماینده نجف آباد به عنوان نماینده متقاضیان به ذکر دلایل ضرورت بررسی طرح جامع مدیریت شهرى و روستایی در قالب اصل 85 قانون اساسی پرداخت. پس از آن آقایان حجتالاسلام میرتاج الدینی نماینده تبریز و حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر در مخالفت و آقایان بابایی کارنامی نماینده سارى و صباغیان بافقی نماینده مهریز در موافقت با بررسی طرح در قالب اصل 58 دلایل خود را مطرح کردند.

در پایان نمایندگان با 97 راى موافق ، 011 راى مخالف و 5 راى ممتنع با بررسی طرح در قالب اصل 85 قانون اساسی مخالفت کردند.

نمایندگان مرتبط

مصوبات مرتبط

تصویب نشد تقاضای رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل (85 ) قانون اساسی جزئیات آرا

موارد مشابه