جلسه علنی دوشنبه 2 مرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

تذکرات آیین نامه ای، تذکرات شفاهی و اخطار قانون اساسی

علی بابایی کارنامی نماینده سارى در اخطارى باستناد اصل سوم قانون اساسی اظهار داشت: دولت براى استقرار عدالت اجتماعی قرار بود از ظرفیت منابع صندوق هاى بازنشستگی براى سرمایه گذارى در تمام مناطق کشور استفاده کند اما از این ظرفیت در حد یک رقم کوچک در استان هاى شمالی و منطقه امیرآباد استفاده نکرد.
بابایی کارنامی با اشاره به موضوع همسان سازى حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه 1402 بیان کرد: طبق لایحه بودجه سال 1402 قرار بود 25 درصد مابه التفاوت پرداخت شود اما امروز بعد از 4 - 5 ماه از اجراى بودجه 1402 هنوز درجهت ارتقاى تامین معیشت کارگران بازنشسته اقدامی صورتنگرفته است.
دکتر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به اخطار ایشان گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید حتما از سازمان برنامه و بودجه پیگیرى کند که اولا اسناد قانون بودجه ظاهرا انتشار نیافته و بحث مربوط به گزارش هایی که طبق تبصره 20 باید می آمد انجام نشده است.
ایشان افزود: حتما رسیدگی این موضوع را در صحن دنبال می کنیم و گزارش این مساله باید تهیه شود و روال اجراى قانون بودجه پیگیرى گردد.
 
 سمیه محمودى نماینده شهرضا در اخطارى باستناد اصل 88 قانون اساسی و تذکر آیین نامه اى براساس ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت : در دى ماه 1401، 2 سوال ملی از وزیر کشور مطرح کرده و آقاى جوکار باید پاسخ دهند چرا از دو سوال، تنها یکی مطرح می شود؟
ایشان خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: در ماده 207 آیین نامه داخلی آمده است که اگر وزیر عذر موجه داشته باشد می تواند در جلسه حضور نیابد، هیات رییسه اعلام کند وزیر کشور چه دلیل موجهی براى عدم حضور در جلسه را داشته است؟ وقتی از قبل اعلام می کند براى پاسخگویی در مجلس حاضر نخواهد شد!
آقاى دکتر قالیباف رییس مجلس در پاسخ اظهار کرد: هیات رییسه مطابق بند 5 ماده 207 آیین نامه داخلی عمل کرده و وزیر کشور نامه کتبی نوشته و هیات رییسه آن را پذیرفته و 10 روز براى حضور در جلسه فرصت داده است.
ایشان در ارتباط با اظهارات خانم محمودى  مبنی بر این که مجلس در رابطه با وزیر کشور تضعیف شده است، تصریح کرد:
بار دوم است که این موضوع را در صحن مجلس عنوان می کنم. بندهاى 2، 4، 6 و 7 بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور خلاف قانون بود و شخص وزیر کشور نیز آن را خلاف قانون دانست و آن را اصلاح کرد و کتبی نیز در این خصوص به مجلس نامه نوشت. ایشان ادامه داد: مجلس هیچ وقت از وزیر کشور نخواسته و فشارى وارد نکرده که معاون سیاسی خود را عزل کند. وزیر کشور از من خواست که وساطت کنم که یک هفته تا 01 روز براى وى فرصت بگیرم تا معاون مربوطه را جابجا کند. مردم بدانند که مجلس چنین حرفی نزده و خواسته وزیر کشور از مجلس بوده است.
ایشان یادآور شد : مجلس طبق روال قانون مسیر خود رامی رود و به حاشیه نمی رویم. براى ما موضوع مردم و مشکلات مردم، گرانی ها قیمت مرغ، بحث گوشت و مشکلات دیگر اهمیت دارد.

 

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه