جلسه علنی دوشنبه 26 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ( پس از بررسی جزئیات و اصلاحیه هاى پیشنهادى نمایندگان و تصویب پیشنهاد رفع ابهام ماده (4،) 9 ماده لایحه مذکور به تصویب رسید)

مصوبه کمیسیون اقتصادى در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه هاى فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 1- الزام مودیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه هاى فروشگاهی و سامانه مودیان به ترتیب زیر انجام میشود:

  1. کلیه شرکتهاى پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهاى دولتی و سایر دستگاه هاى اجرائی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشورى و اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (16) قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ  1/7/1402؛
  2. کلیه اشخاص باقیمانده تا تاریخ 1/10/1402.

تاریخ هاى مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد میشود .

به منظور رعایت مواعد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازاى هر ماه تاخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بندهاى (1) و (2) این ماده، به میزان پنج درصد (5%) و تا سقف پنجاه درصد (50%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (217) قانون مالیات هاى مستقیم - مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدى آن را کاهش دهد .

پس از این که سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادى و دارایی امکان صدور و ارسال صورت حسابهاى الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصدهاى کاهش یافته به حالت قبل برمیگردد.
(مصوبه کمیسیون در ماده (1 با )  851 رای موافق ، 3 رای محالف و 31 رای ممتنع از 471 رای ماخوذه به تصویب رسید)

ماده 2- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال 1403 تا صددرصد (100%) جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانه هاى فروشگاهی و سامانه مودیان را با رعایت ماده (191) قانون مالیات هاى مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد
(مصوبه کمیسیون در ماده (2 ) با 159 رای موافق ، 8 رای محالف و 6 رای ممتنع از 371 رای ماخوذه به تصویب رسید)

ماده 3- تا پایان سال 1403 صورتحسابهایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول میباشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه براى کلیه مودیان اقدام کند. مودى یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش هایی که صورتحساب هاى آنها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهاى الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه هاى فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمیباشد.
(مصوبه کمیسیون در ماده (3 ) با 173 رای موافق ، 3 رای محالف و 8 رای ممتنع از 481 رای ماخوذه به تصویب رسید)

ماده 4- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند، مطابق جدول زمانبندى که توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد شده و به تایید وزیر امور اقتصادى و دارائی خواهد رسید، تا پایان سال 1403 به تدریج فراخوان نماید. مودیان موضوع این ماده، تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده‌ باشند، مجاز به اخذ مالیات برارزش افزوده از خریداران نیستند. دریافت کننده مشمول تبصره (2) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود. (پیشنهاد رفع ابهام
حجتالاسلام سلیمی/ دولت: موافق؛ کمیسیون: موافق) همچنین، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از مودیان، مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشدهاند، بهعنوان اعتبار مالیاتی براى آنان منظور نمی گردد.
(مصوبه کمیسیون در ماده (4 ) و اصلاحات آن  با 251 رای موافق ، 2 رای محالف و 01 رای ممتنع از 661 رای ماخوذه به تصویب رسید)

ماده 5- از ابتداى ماده (2) قانون پایانه هاى فروشگاهی و سامانه مودیان تا عبارت «نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند» حذف و عبارت «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ راه‌اندازى سامانه مودیان نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مودیان اقدام نماید. در صورت عدم اجراى حکم فوق توسط سازمان براى مودیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کردهاند، مودیان مذکور مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمیشوند.» جایگزین آن می شود. (مصوبه کمیسیون در ماده (5 ) با 153 رای موافق ، 3 رای محالف و 8 رای ممتنع از 161 رای ماخوذه به تصویب رسید)

ماده 6- متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (5) قانون پایانههاى فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (2) تغییر مییابد  :

تبصره 1- «بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه هاى کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه هاى الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزى جمهورى اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند».

همچنین در بند (ب) اصلاحی ماده (6) متن زیر به عنوان تبصره (3) به این ماده الحاق میشود:

تبصره 3- کلیه دستگاه هاى اجرایی موضوع ماده (29) قانون «برنامه پنج ساله ششم اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی جمهورى اسلامی ایران» و ماده (5) قانون «مدیریت خدمات کشورى» و سازمانهاى وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادى تولید و واردات تا سطح خردهفروشی از طریق سامانه هاى دولتی از قبیل «سامانه جانع تجارت ایران» و  «سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)» موضوع قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» میباشند. موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی درخصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.«.
(مصوبه کمیسیون در ماده (6 ) با 151 رای موافق  2 ، رای محالف و 9 رای ممتنع از 161 رای ماخوذه به تصویب رسید)

ماده 7- متن زیر به عنوان تبصره ماده (26) به قانون پایانه هاى فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود:
سازمان موظف است، تعرفه خدمات شرکتهاى معتمد در خصوص صدور صورتحسابهاى الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شوراى اقتصاد از محل وصولی هاى جارى مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی در خزانهدارى کل کشور براى این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم براى اجراى مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و صد درصد (100%) تخصیص یافته خواهد بود .
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند نیز جارى است. همچنین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازى اجراى قانون پایانه هاى فروشگاهی و سامانه مودیان از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می باشد.
(مصوبه کمیسیون در ماده (7 ) با 158 رای موافق ، 4 رای محالف و 5 رای ممتنع از 761 رای ماخوذه به تصویب رسید)

ماده 8- متن زیر به عنوان ماده (14 مکرر) به ابتداى فصل سوم قانون پایانه هاى فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود:
«سازمان میتواند ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش گروه هایی از مودیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادى و دارایی است، با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن را دریافت نماید. ضریب مذکور بر اساس ترکیب اقلام خریدارى شده توسط مودى که در سامانه مودیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مودیان از مودیان موضوع این بند، خریدهاى مذکور مبناى محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمیشود. همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مودیان موضوع این بند خرید کنند، مشمول حکم ماده (18) این قانون نمیشوند».
(مصوبه کمیسیون در ماده (9 ) با 162 رای موافق ، 1 رای محالف و 11 رای ممتنع از 471 رای ماخوذه به تصویب رسید)

ماده 9- واژه «سه برابر» در عبارت هاى «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیشتر از سه برابر معافیت سالانه» ماده (6) قانون سامانه مودیان به «پنج برابر» اصلاح می شود. همچنین عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مودى در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101) قانون مالیات هاى مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101) ملاک عمل خواهد بود.» پس از عبارت  «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.» در این ماده الحاق می شود.

مصوبات مرتبط

تصویب شد اصل ماده 1 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات آرا
تصویب شد اصل ماده 2 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات آرا
تصویب شد اصل ماده 3 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات آرا
تصویب شد اصل ماده5 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات آرا
تصویب شد اصل ماده6 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات آرا
تصویب شد اصل ماده7 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات آرا
تصویب شد اصل ماده8 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات آرا
تصویب شد اصل ماده9 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات آرا
تصویب شد اصل ماده4 لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان جزئیات آرا

موارد مشابه