جلسه علنی یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

ادامه‌ رسیدگی‌ به‌ گزارش اصلاحی‌ کمیسیون امور داخلی‌ کشور و شوراها (ارجاع از صحن‌) درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس‌ شورای اسلامی‌ (اصلاحیه‌ کمیسیون در خصوص بند الف‌ ماده (14) بررسی‌ و با اصلاحاتی‌ به‌ تصویب‌ رسید و پس‌ از رای‌ گیری‌ کل‌ ماده (14)، الحاقیه‌های‌ پیشنهادی‌ به‌ کل‌ طرح بررسی‌ شد که‌ یک‌ ماده الحاقی‌ به‌ تصویب‌ رسید)

در بررسی‌ این‌ دستور، ابتدا گزارش اصلاحی‌ درخصوص بند الف‌ ماده (14) مصوبه‌ کمیسیون قرائت‌ شد و اصلاحیه‌های‌ پیشنهادی‌ نمایندگان مورد بررسی‌ قرار گرفت‌ و پس‌ از رای‌ گیری‌ درخصوص کل‌ ماده (14) و اعلام تصویب‌ آن ؛ پیشنهادهای‌ الحاقی‌ به‌ کل‌ قانون از سوی‌ نمایندگان مطرح و مورد بررسی‌ قرار گرفت‌.
ماده 14- تبصره های‌ 1 تا 5 ماده 29 قانون به‌ شرح زیراصلاح و تبصره 6 آن ابقا و یک‌ تبصره به‌ عنوان تبصره 7 به‌ آنالحاق می‌ شود:
الف‌- تبصره (1) به‌ شرح زیر اصلاح می‌ شود:
«تبصره 1 - کلیه‌ مقاماتی‌ که‌ مطابق‌ ماده 71 قانون مدیریت‌ خدمات کشوری‌ مصوب 8/ 7/ 1386 و با رعایت‌ تبصره یک‌ آن هم‌ تراز مقامات مسئول در آن ماده تشخیص‌ داده می‌شوند، مشمول حکم‌ جزء الف‌ ماده 29 این‌ قانون می‌ باشد. تشخیص‌ اعلام هم‌ ترازی‌ سایر مقامات با ماده 29 به‌ عهده سازمان اداری‌ و استخدامی‌ کشور می‌ باشد و اثر این‌ هم‌ ترازی‌ صرفا نسبت‌ به‌ استعفا در انتخابات بوده و اثر قانونی‌ دیگری‌ ندارد. این‌ سازمان موظف‌ است‌ حداقل‌ 8 ماه (پیشنهاد نوری قزلجه‌/ دولت‌: مخالف؛ کمیسیون : مخالف‌)
قبل‌ از آغاز ثبت‌ نام فهرست‌ مشاغلی‌ که‌ هم‌ تراز تشخیص‌ می‌ دهد را به‌ وزارت کشور و شورای‌ نگهبان ارسال نماید.
رئیس‌ مجلس‌ و سمت‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از شمول حکم‌ این‌ ماده مستثی‌ است‌. هم‌ ترازی‌ پست‌ های‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در هر دوره توسط‌ رئیس‌ به‌ سازمان اداری‌ استخدامی‌ کشور اعلام می‌ گردد.« (پیشنهاد نوری قزلجه‌/ دولت‌: بی‌نظر ؛ کمیسیون : بی‌نظر)
اصلاحات ذیل‌ در بررسی‌ ماده (14) از بند (ب) در جلسه‌ علنی‌ 311ام مورخ اول خردادماه 1402، مطرح و به‌ تصویب‌ رسید:
ب- عبارت «همچنین‌ در مورد اشخاص موضوع جزء «14» و «28» بند (الف‌) و جزء «2» بند (ب) ماده (29)، قطع‌ رابطه‌ استخدامی‌ و هرگونه‌ همکاری‌ تحت‌ هر عنوانی‌ شرط می‌باشد.» به‌ انتهای‌ تبصره (2) اضافه‌ می‌شود.
پ - تبصره (3) به‌ شرح زیر اصلاح می‌ شود: «تبصره 3- در هنگام ثبت‌ نام، ارائه‌ گواهی‌ رسمی‌ مبنی‌ بر قبول استعفا یا قطع‌ رابطه‌ استخدامی‌ و همکاری‌ و عدم اشتغال در پست‌ یا مقام یا سمت‌ یا مشاغل‌ یادشده الزامی‌ است‌، در غیر اینصورت از ثبت‌نام داوطلب‌ خودداری‌ می‌شود.»
ت- تبصره (4) به‌ شرح زیر اصلاح می‌ شود: «تبصره 4-جایگزین‌ فرد مستعفی‌ از مقام یا پست‌ بای از سوی‌ مرجع‌ یا مقام ذی‌ صلاح، حداکثر به‌ مدت یک‌ ماه از زمان قبول استعفا به‌ طور رسمی‌ به‌ سازمان امور اداری‌ و استخدامی‌ کشور معرفی‌ شود و فرد مستعفی‌ در آن سمت‌، شغل‌، پست‌ یا مقام مسئولیتی‌ نداشته‌ باشد. تخلف‌ از حکم‌ این‌ ماده توسط‌ فرد مستعفی‌ و مقام ذی‌صلاح به‌ استثنا مقاماتی‌ که‌ در قانون اساسی‌ برای‌ انتصاب آنها ترتیبات خاصی‌ پیش‌ بینی‌ شده است‌، جرم بوده و مرتکب‌ یا مرتکبان به‌ انفصال موقت‌ از خدمات دولتی‌ از شش‌ ماه تا یکسال و محرومیت‌ فرد مستعفی‌ ودر صورتی‌ که‌ تخلف‌ از شخص‌ داوطلب‌ باشد از داوطلبی‌ در آن انتخابات محکوم می‌شوند.»
ث- تبصره (5) به‌ شرح زیر اصلاح می‌ شود: «تبصره 5-سرپرستان یا قائم‌مقامهای‌ جایگاههای‌ یادشده، مشمول حکم‌ این‌ ماده می‌باشند.»
ج- یک‌ تبصره به‌ شرح زیر به‌ عنوان تبصره (7) الحاق می‌ شود: «تبصره 7- منظور از واژه «دولت‌» در بندهای‌ مختلف‌ این‌ ماده، معنای‌ عام آن است‌ که‌ دستگاه های‌ اجرایی‌ موضوع ماده (29) قانون برنامه‌ پنج ساله‌ ششم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و مستثنیات آن، آستان قدس رضوی‌، آستان حضرت معصومه‌ (س)، حرم حضرت عبدالعظیم‌ حسنی‌ (س) و آستان حضرت احمد بن‌ موسی‌ شاهچراغ و مجموعه‌ها و نهادهای‌ تابعه‌ یا وابسته‌ به‌ آنها از مهم‌ترین‌ مصادیق‌ آن می‌باشد و منظور از عبارت »تابعه‌«، مجموعه‌ تحت‌ مدیریت‌ و منظور از »وابسته‌ به‌ دولت‌« در بخش‌های‌ مختلف‌ این‌ ماده، کلیه‌ اشخاص حقوقی‌ است‌ که‌ حداقل‌ دارای‌ یکی‌ از شرایط‌ زیر باشند:
1) حداقل‌ ده درصد سهام آن متعلق‌ به‌ دولت‌ باشد و یا بیش‌ از 50 درصد سهام آن متعلق‌ به‌ دولت‌، نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ موضوع قانون فهرست‌ نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ مصوب 9/ 4/ 1373 و الحاقات و اصلاحات بعد از آن، بنیادها و نهادهای‌ حکومتی‌ ، نیروهای‌ مسلح‌ و زیرمجموعه‌های‌ آنها و سهام عدالت‌ باشد.
2) حداقل‌ تا سه‌ سال منتهی‌ به‌ تاریخ‌ شروع ثبت‌ نام انتخابات، دارای‌ ردیف‌ بودجه‌ یا کمک‌ بلاعوض از سوی‌ دولت‌ بوده است‌.
3) تاسیس‌، انحلال و یا آیین‌نامه‌های‌ آن به‌ موجب‌ تصویب‌ یا تصمیم‌ دولت‌ یا هیئت‌ وزیران یا هریک‌ از وزیران یا روسای‌ قوا باشد.
4) مدیرعامل‌ یا نصف‌ از اعضای‌ هیئت‌ مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی‌ یا توسط‌ مقامات دولت‌ منصوب می‌شوند.»

***
در اصلاح بند (الف‌) ماده (14) مصوبه‌ کمیسیون، رییس‌ مجلس‌ اصلاحیه‌های‌ آقایان فرهنگی‌ نماینده تبریز، حجت‌الاسلام میرتاجالدینی‌ نماینده تبریز و کوچکی‌ نژاد نماینده رشت‌ را به‌ عنوان اصلاح ویرایشی‌ پذیرفتند.
***
ماده الحاقی‌ به‌ قانون :
-در حوزه انتخابیه‌ تهران، ری‌، شمیرانات، اسلامشهر و پرد س‌ هر داوطلب‌ تایید صلاحیت‌ شده می‌ تواند به‌ صورت منفرد یا به‌ عنوان عضوی‌ از صرفا یک‌ فهرست‌ نامزد شرکت‌ در انتخابات شود. دستورالعمل‌ نحوه شکل‌ گیری‌، زمان بندی‌ آغاز فعالیت‌، انحلال و جابه‌ جایی‌ نامزدها بین‌ فهرست‌ ها و انصراف آن ها از هر فهرست‌ در هر دوره از انتخابات حداقل‌ یک‌ ماه قبل‌ از زمان آزادی‌ تبلیغات نامزدها توسط‌ هیات اجرایی‌ مرکزی‌ انتخابات تهیه‌ و به‌ روز شده و پس‌ از تایید هیات مرکزی‌ نظارت بر انتخابات توسط‌ وزیر کشور ابلاغ می‌ شود.
در صورت عضویت‌ هر نامزد در بیش‌ از یک‌ فهرست‌، آرای‌ ایشان در تعیین‌ سهم‌ فهرست‌ های‌ دارای‌ عضو ت‌ محاسبه‌ نمی‌ شود و آرایی‌ که‌ یکجا به‌ فهرست‌ های‌ ایشان داده شده به‌ سبد آرای‌ این‌ نامزد اضافه‌ نمی‌ شود و با ایشان شبیه‌ به‌ یک‌ نامزد منفرد برخورد می‌ شود. رای‌ دهندگان حوزه انتخابیه‌ می‌ توانند گزینه‌ های‌ مدنظر خود را با ترکیب‌ های‌ مختلف‌ از بین‌ نامزدهای‌ منفرد و فهرستی‌ و تا سقف‌ کرسی‌ های‌ حوزه انتخابیه‌ انتخاب نمایند.

منتخبین‌ منفرد و فهرستی‌ در حوزه انتخابیه‌ به‌ ترتیب‌ ذ ل‌ انتخاب می‌ شوند:
1 .پس‌ از شمارش آرا کل‌ نامزدها به‌ ترتیب‌ بیشترین‌ آرا رتبه‌ بندی‌ می‌ شوند.
2 .سقف‌ سهم‌ کرسی‌ های‌ افراد منفرد از کل‌ کرسی‌ های‌ حوزه از طریق‌ تقسیم‌ مجموع آرای‌ صحیح‌ ماخوذه افراد منفرد بر کل‌ آرای‌ صحیح‌ ماخوذه به‌ دست‌ می‌ آید.
3 .نامزدهای‌ منفرد و غیر فهرستی‌ که‌ رتبه‌ ای‌ کم‌ تر یا مساوی‌ با تعداد کرسی‌ های‌ حوزه دارند تا سقف‌ سهم‌ تعداد کرسی‌ های‌ افراد منفرد به‌ عنوان منتخب‌ حوزه معرفی‌ می‌ شوند
4 .پس‌ از کسر کرسی‌ های‌ اختصاص داده شده به‌ منتخبین‌ منفرد و غیر فهرستی‌ کرسی‌ های‌ باقی‌ مانده به‌ منتخبین‌ فهرستی‌ اختصاص داده می‌ شود.
5 .تعداد منتخبین‌ هر فهرست‌ بر اساس نسبت‌ درصدی‌ از آرای‌ صحیح‌ ماخوذه آن فهرست‌ به‌ کل‌ آرای‌ صحیح‌ ماخوذه همه‌ فهرست‌ ها ضربدر تعداد کرسی‌ های‌ اختصاص داده شده به‌ فهرست‌ ها، به‌ عنوان سهم‌ آن فهرست‌ تعیین‌ می‌ شود.
6 .منتخبین‌ هر فهرست‌ از بین‌ نامزدهای‌ آن فهرست‌ به‌ ترتیب‌ بیشتر ن‌ رای‌ در آن فهرست‌ انتخاب می‌ شوند.
تبصره1، در صورتی‌ که‌ سهم‌ یک‌ فهرست‌ از کرسی‌ ها بیش‌ از تعداد اعضای‌ آن فهرست‌ باشد، فقط‌ به‌ اندازه تعداد اعضا به‌ آن فهرست‌ کرسی‌ تعلق‌ می‌ گیرد. در این‌ حالت‌ سهم‌ سایر فهرست‌ ها از تعداد کرسی‌ های‌ باقی‌ مانده مجددا محاسبه‌ می‌ شود.
تبصره 2، در صورتی‌ که‌ سهم‌ فهرست‌ ها به‌ صورت اعشاری‌ باشد، در ابتدا سهم‌ هر فهرست‌ از کرسی‌ ها برابر با ارقام صحیح‌ آن فهرست‌ لحاظ می‌ شود. و کرسی‌ های‌ باقی‌ مانده به‌ ترتیب‌ به‌ فهرست‌ های‌ با سهم‌ بالاترین‌ اعشار بدون در نظر گرفتن‌ رقم‌ صحیح‌ اختصاص می‌ ابد. در صورت برابری‌ همه‌ ارقام اعشار دو یا چند فهرست‌ در جلسه‌ مشترک هیات های‌ اجرایی‌ و نظارت مرکز حوزه انتخابیه‌ با انجام قرعه‌ منتخب‌ و یا منتخبین‌ باقی‌ مانده به‌ فهرست‌ یا فهرست‌ های‌ برنده قرعه‌ اختصاص داده می‌ شود. نامزدهای‌ ذی‌ نفع‌ عضو فهرست‌ ها و یا نمایندگان آنان می‌ توانند در مراسم‌ قرعه‌ کشی‌ حضور داشته‌ باشند.
تبصره3، در صورت فوت، استعفا و یا به‌ هر دلیلی‌ اگر تعداد نمایندگان خارج شده از مجمع‌ نمایندگان در طول دوره در حوزه تهران، ری‌، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس‌ کم‌ تر از پنج‌ نفر باشد، انتخابات میان دوره ای‌ در این‌ حوزه مانند سایر حوزه ها برگزار و در غیر این‌ صورت انتخابات در این‌ حوزه به‌ روش انتخابات ابتدای‌ دوره برگزار می‌شود.
(پیشنهاد الحاق به‌ کل‌ جعفر قادری / دولت‌: بی‌نظر؛ کمیسیون : موافق‌)

موارد مشابه