آمار کلی و گزارشات شفافیت مجلس

آراء نمایندگان به تفکیک رای

آراء نمایندگان مجلس، سه وضعیت موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت دارد. طبق آمار اعلام شده تا به امروز 215,044 رای موافق، 50,856 رای مخالف، 8,955 رای ممتنع و 44,788 مورد عدم مشارکت برای موضوعات به رای گذاشته شده در مجلس شورای اسلامی، از طرف نمایندگان صادر شده است.

گزارش حضور و عدم حضور نمایندگان در مجلس

طبق آمار موجود، در مجموع 319,643 مورد حضور و 100,964 مورد عدم حضور برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سامانه شفافیت نمایندگان ثبت شده است.

لیست نمایندگان با بیشترین حضور در مجلس

طبق آمار موجود، مجموعا 319,643 مورد حضور و 100,964 مورد غیبت، در رای گیری های صورت گرفته، از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده است. با این احتساب هر نماینده به طور میانگین 459 مورد عدم حضور داشته است. لیست نمایندگان به ترتیب از بیشترین حضور به کمترین در اینجا آمده است.

تعداد نمایندگان مشارکت کرده در طرح شفافیت

طبق آمار موجود در مجموع 220 نفر از 290 نفر نماینده مجلس شورای اسلامی، حاضر به شفاف سازی عملکرد خود (اعم از حضور و غیاب و نیز آراء صادر شده توسط ایشان) در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی شده اند.

لیست نمایندگان با بیشترین مشارکت در طرح شفافیت

طبق اطلاعات موجود، 220 نفر از نمایندگان مجلس در سامانه شفافیت مشارکت داشته اند و در مجموع 274,855 عدد رای توسط ایشان به ثبت رسیده است. لیست نمایندگان مجلس، به ترتیب از بیشترین به کمترین مشارکت در شفاف سازی، در اینجا قابل مشاهده است.

مصوبات به تفکیک تصویب یا عدم تصویب

طبق داده های موجود، 1,601 مورد از موضوعات به رای گذاشته شده در مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و 1,377 مورد نیز تصویب نشده اند. شرط لازم برای تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس، کسب بیش از 50 درصد آراء موافق نمایندگان حاضر در جلسه می باشد. در حال حاضر، موضوعات تصویب شده، به طور میانگین 75 درصد آرای موافق را کسب کرده اند.

لیست نمایندگان با بیشترین میزان فعالیت

طبق آمار موجود، میزان فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، بر اساس تعداد مشارکت در رای گیری ها، ارائه پیشنهادات و نیز حضور در مشروح مذاکرات مجلس محاسبه شده است، و به عنوان شاخص فعالیت ایشان در نظر گرفته شده است. لیست نمایندگان به ترتیب از بیشترین به کمترین مقدار شاخص فعالیت در اینجا آمده است.

لیست نمایندگان با بیشترین عدم مشارکت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در صورت حضور در زمان رای گیری، موظف به ثبت رای خود (موافق، مخالف و ممتنع) هستند و چنانچه رای خود را اعلام نکنند به عنوان عدم مشارکت برای آنها ثبت خواهد شد. لیست نمایندگان به ترتیب از بیشترین عدم مشارکت به کمترین آن، در اینجا آمده است.