نمایندگان مشارکت کرده در طرح شفافیت

طبق آمار موجود در مجموع 220 نفر از 290 نفر نماینده مجلس شورای اسلامی، حاضر به شفاف سازی عملکرد خود (اعم از حضور و غیاب و نیز آراء صادر شده توسط ایشان) در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی شده اند.

دیگر گزارشات و اطلاعات آماری