موضوعات به تفکیک تصویب یا عدم تصویب

طبق داده های موجود، 1,601 مورد از موضوعات به رای گذاشته شده در مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و 1,377 مورد نیز تصویب نشده اند. شرط لازم برای تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس، کسب بیش از 50 درصد آراء موافق نمایندگان حاضر در جلسه می باشد. در حال حاضر، موضوعات تصویب شده، به طور میانگین 75 درصد آرای موافق را کسب کرده اند.

دیگر گزارشات و اطلاعات آماری