آخرین مصوبات مجلس

تصویب نشد پیشنهاد آقای جوکار-ماده1- حذف جزء طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور جزئیات آرا
تصویب نشد تقاضای یک فوریت لایحه استفساریه ماده (47) قانون مدیریت خدمات کشوری جزئیات آرا
تصویب نشد تقاضای دوفوریت لایحه استفساریه ماده (47) قانون مدیریت خدمات کشوری جزئیات آرا
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده44 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - طرح تامین مالی تولید و زیرساختها جزئیات آرا
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده43 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - طرح تامین مالی تولید و زیرساختها جزئیات آرا
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده43 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - طرح تامین مالی تولید و زیرساختها جزئیات آرا
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 41 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - طرح تامین مالی تولید و زیرساختها جزئیات آرا
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 40 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - طرح تامین مالی تولید و زیرساختها جزئیات آرا
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 39 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - طرح تامین مالی تولید و زیرساختها جزئیات آرا
تصویب شد مصوبه کمیسیون در ماده 38 جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان - طرح تامین مالی تولید و زیرساختها جزئیات آرا

فعال ترین نمایندگان مجلس

طبق آمار موجود، میزان فعالیت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، بر اساس تعداد مشارکت در رای گیری ها، ارائه پیشنهادات و نیز حضور در مشروح مذاکرات مجلس محاسبه شده است، و به عنوان شاخص فعالیت ایشان در نظر گرفته شده است. لیست نمایندگان به ترتیب از بیشترین به کمترین مقدار شاخص فعالیت در اینجا آمده است.

آخرین مذاکرات مجلس

جلسه علنی دوشنبه 2 مرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی شرح مذاکرات
جلسه علنی سه شنبه 27 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی شرح مذاکرات
جلسه علنی دوشنبه 26 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی شرح مذاکرات
جلسه علنی سه شنبه 6 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی شرح مذاکرات
جلسه علنی سه شنبه 9 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی شرح مذاکرات
جلسه علنی یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی شرح مذاکرات
جلسه علنی سه شنبه 2 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی شرح مذاکرات

گزارشات و نمودارهای شفافیت