گزارش حضور و عدم حضور نمایندگان در مجلس

طبق آمار موجود، در مجموع 319,643 مورد حضور و 100,964 مورد عدم حضور برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سامانه شفافیت نمایندگان ثبت شده است.

دیگر گزارشات و اطلاعات آماری